Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Členské číslo:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Mezinárodní zkušební řád FCI družstev

Mezinárodní zkušební řád FCI pro mistrovství světa a soutěže družstev záchranných psů je pravidelně každých 5 let revidován komisí FCI pro záchranné psy.  Aktuální platné znění v anglickém jazyce je ke stažení zde https://www.fci.be/en/Rescue-Dogs-59.html

 

Krátce z historie MS družstev FCI:

1. ročník Mistrovství světa družstev FCI se konal v roce 2008 v Žatci a protože cyklus tohoto mistrovství byl v FCI stanoven jako dvouletý, proběhl jeho 2. ročník v Itálii v srpnu 2010. V původním standardu soustěže byla účast omezena počtem tří psovodů (jednoho družstva) z každého členského státu FCI, přičemž všichni tři členové družstva nastupovali na práci v sutinách, na ploše i na stopě, a to v úrovních nejvyšších stupňů zkoušek. Základní myšlenkou tohoto zkušebního řádu FCI se stalo kolektivní pojetí záchranných prací ve všech prostředích.

V dnešní době je řád soutěže družstev koncipován tak, že  družstva jsou specializována a trojice závodníků společně s vedoucím družstva nastupuje v jedné disciplině pachových prácí (sutiny, plošné hledání nebo stopa) a na společnou poslušnost týmu. V každé disciplině zvlášť se potom zadává vítěznému družstvu titul mistra světa v soutěži družstev FCI. 

Preambule

Cílem soutěže družstev záchranných psů je zejména prohloubení sounáležitosti mezi členy družstva. Důležitou součástí soutěže je znalost výkonnosti členů družstva a tomu odpovídající ideální nasazení a bezproblémová spolupráce na bázi důvěry. Proto jsme se snažili vynechat strnulá pravidla a naopak umožnit co možná nejširší vlastní iniciativu a svobodu v rozhodování při řešení jednotlivých úkolů.

Závod družstev záchranných psů je sportovní soutěž, ve které musí pes podat výkony, které se očekávají od záchranného psa. Účast na soutěžích družstev umožňuje porovnat stav výcviku na sportovní bázi při zahrnutí určitých stresových faktorů, aniž by se přitom zjišťovala schopnost nasazení. Tímto způsobem lze doporučit psovody s vhodnými psy jako dorost pro vysílající organizace.

Úkolem kynologických organizací není zjistit schopnost nasazení, protože v případě skutečné akce jsou potřebné rozsáhlé logistické předpoklady (např. dopravní prostředky, vybavení všeho druhu), stejně jako vlastnosti psovoda (kondice, zatížitelnost atd.) a dodatečné znalosti psovoda (např. nauka o katastrofách, první pomoc, telekomunikace atd.). Schopnost nasazení může zjistit a přidělit výhradně příslušná vysílající organizace.

Tento zkušební řád pro soutěže družstev záchranných psů byl schválen FCI komisí pro záchranné psy a předsednictvem FCI. Tento řád byl projednáván a zpracován v anglickém jazyce. Pro překlady do jiných jazyků a ve sporných případech je rozhodující anglický text.

Platnost tohoto zkušebního řádu jen na období 5 let, poté jsou zkušenosti získané při jeho používání přezkoumány a  v případě potřeby je řád revidován, přizpůsoben nebo pozměněn. Tento zkušební řád platí pro všechny členské organizace / federace FCI. 

Usnesení přijalo představenstvo FCI
4 / 2019

Platný od 1. 7. 2019

 

Všeobecná ustanovení

Základní údaje

Soutěže družstev záchranných psů se mohou konat v průběhu celého roku. Pokud nemůže být zaručena bezpečnost osob a zvířat, musí být od konání soutěže upuštěno. Konečné rozhodnutí učiní rozhodčí.

Musí být umožněna kontrola identity předvedených psů prostřednictvím tetování nebo mikročipů. Psům, jejichž identifikace není možná, nebude uděleno oprávnění ke startu.

Soutěží družstev FCI záchranných psů se mohou účastnit pouze psi s průkazem původu (bez ohledu na velikost a plemeno ) registrovaní v plemenné knize nebo v přílohách k plemenné knize členské organizace FCI nebo smluvního partnera FCI, stejně tak i psi registrovaní v plemenné knize nebo v přílohách k plemenné knize nečlenských organizací FCI, s nimiž FCI uzavřelo dohodu o vzájemném uznávání plemenných knih (AKC, KC, CKC). (cir 33/2010)

Družstvo záchranných psů je složeno z vedoucího bez psa a 3 týmů psovod - pes. Psovod se může ve stejný den zúčastnit pouze jedné soutěže a během jednoho závodu smí předvádět pouze jednoho psa v jednom družstvu. Pes smí být během soutěže veden pouze jedním psovodem.

Výběr zvukových a posuňkových povelů je v návaznosti na provedení cviku. Zvukový povel je zpravidla slovo, posuňkový povel je dán pohybem těla bez dotknutí se psa.

Družstva s háravými fenami se mohou zúčastnit bez omezení.  Nemocná zvířata a zvířata s podezřením na nakažlivou nemoc nebudou k soutěži připuštěna a nesmějí vstupovat do soutěžního prostoru.

Při neukázněnosti psa dá rozhodčí psovodovi tři možnosti k přivolání. Bude-li cvik proveden až na druhý povel, bude hodnocen známkou nedostatečně. Neuposlechne-li pes ani na třetí zvukový povel, bude tato dvojice z dalšího průběhu zkoušky vyloučena. Zbývající část družstva bude v soutěži pokračovat. Okamžik vydání zvukového povelu určí rozhodčí.

Rozhodčí je oprávněn ukončit práci psa, pokud je zřejmé, že pes není dostatečně připraven, neprokazuje dostatečnou ochotu k práci, je viditelně mimo vliv svého psovoda, chová se agresivně nebo má znatelná tělesná omezení. Rozhodčí může v případě nesportovního chování nebo poskytování nedovolené pomoci udělit psovodovi nebo vedoucímu družstva výstrahu. Při první výstraze bude odečteno 5 bodů, při druhé výstraze bude daná disciplína přerušena a hodnocena známkou nedostatečně.

Hrubé nesportovní chování psovoda nebo agresivní chování psa opravňuje rozhodčího k jejich okamžité diskvalifikaci.

Nesportovní chování vedoucího družstva vede k jeho diskvalifikaci.

Při zranění pomocníka způsobeném agresivním chováním psa je celé družstvo ze soutěže diskvalifikováno.

Předčasné ukončení práce

Pokud tým psovod – pes předčasně ukončí práci během kteréhokoli oddílu, smí nastoupit zcela bez omezení k disciplíně následující. Při přerušení práce v oddílu pachové práce se snižuje jeho hodnocení o 50 bodů. Při předčasném ukončení poslušnosti a dovednosti se dvojici psovod – pes započítávají body do této doby dosažené. Cviky, které dvojice nepředvedla, nesmějí být předvedeny jiným týmem z družstva.

Při předčasném ukončení práce vedoucího družstva v oddílu pachové práce se snižuje hodnocení družstva o 50 bodů. Při přerušení práce při poslušnosti a dovednosti obdrží družstvo za koordinaci vedoucím a celkovou sehranost 0 bodů.

Diskvalifikace týmu psovod – pes

Diskvalifikace týmu psovod – pes v kterémkoli oddílu znamená vyloučení týmu z celé soutěže. Při diskvalifikaci během oddílu pachové práce se snižuje hodnocení družstva o 50 bodů. Pokud k diskvalifikaci dojde během poslušnosti a dovednosti, anulují se všechny body, které vyloučený tým v tomto oddíle získal. Cviky, které diskvalifikovaný tým nepředvedl, nesmějí  být předvedeny jiným týmem z družstva. Počet bodů, které družstvo do té doby získalo v pachové práci, se sníží o 50 bodů. K dalším disciplínám nastupuje družstvo pouze se zbývajícími psovody a obdrží hodnocení odpovídající nenasazení vyloučeného týmu.

Diskvalifikace vedoucího družstva nebo celého družstva

Diskvalifikace vedoucího družstva znamená vyloučení celého družstva ze závodu a dosud dosažené body se anulují. Při diskvalifikaci celého družstva je družstvo vyloučeno z celé soutěže a dosud získané body se anulují.

Způsoby označování

Způsob označování je plně ponechán na psovodech a psech.         

Označuje-li pes nálezkou, musí být pro práci vybaven zvláštním obojkem, na kterém je připevněna nálezka. Obojek musí být vybaven samouvolňovacím mechanismem, který chrání psa před zraněním.

Oprávnění k pořádání akce

Oprávnění uděluje příslušná zastřešující organizace pořadatele (FCI-LAO). Akce se může konat tehdy, jsou-li přihlášena alespoň 4 družstva.

Organizace zkoušek

Vedoucí zkoušek je zodpovědný za organizační část zkoušek. Zařizuje a kontroluje všechny práce, které jsou potřebné k přípravě a provádění soutěže, po dohodě s rozhodčím zejména pak postavení překážek pro disciplínu poslušnost a dovednost. Vedoucí zkoušek musí být po celou dobu zkoušky k dispozici rozhodčímu. Rozhodčí musí znát jméno vedoucího zkoušek nejméně 14 dnů před konáním akce.

Odpovědnost

Za případné úrazy v průběhu celé soutěže ručí psovod za sebe i svého psa. Majitel psa zodpovídá za všechny škody na osobách a věcech způsobené jeho psem. Z tohoto důvodu musí být jako držitel psa pojištěn proti těmto následkům. Pokyny udílené rozhodčím, případně pořadatelem nebo vedoucím družstva plní psovod dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Před začátkem akce musí psovod na požádání předložit rozhodčímu popřípadě vedoucímu zkoušek doklad o platném očkování (očkovací průkaz). 

Věková hranice

V první den konání soutěže musí pes dosáhnout stáří 20-ti měsíců.

Posouzení povahy psa

Rozhodčí pozoruje chování psa před začátkem a v průběhu celé zkoušky. Rozhodčí je povinen při zjevných povahových nedostatcích vyloučit psa ze zkoušky a učinit o tom záznam v pracovní knížce.

Posouzení povahy zahrnuje:

 • jistotu a chování psa k cizím osobám
 • jistotu a chování psa při působení rušivých vlivů
 • možnost zátěže i při ztížených podmínkách, jako dlouhodobá práce, při nasazení více psů současně, při velkém teplu či zimě, při působení prachu a kouře, při nadměrném hluku, při silném pachovém zatížení apod.
 • určení dalších povahových nedostatků jako bázlivost při střelbě, slabost nervů a s ní spojená útočnost, přehnaná ostrost, celková bázlivost a podobné další jevy.

Povinnosti účastníků

Vedoucí družstva je povinen zajistit včasné přihlášení svého družstva ke zkoušce s uvedením podrobných osobních údajů zúčastněných psovodů a psů. Pokud se družstvo nemůže dostavit včas, musí to jeho vedoucí neprodleně oznámit vedoucímu zkoušek.

Družstvo se v každé disciplíně hlásí a odhlašuje se psem na vodítku v základním postoji. Každý člen družstva nastupující k soutěži se musí dostavit s příslušnou výstrojí a v oblečení odpovídajícímu dané disciplíně.

Povolené pomůcky

Zvláště při pachových pracích jsou za účelem taktické podpory při vyhledávání dovolené následující pomůcky :

 • Pískání:
  Rozhodčí musí být před začátkem práce informován o použití slyšitelných zvukových signálů.
 • Prostředky radiové komunikace:
  Jedna vysílačka navíc pro rozhodčího při  pachových disciplinách pro odposlech komunikace.
 • Dečky nebo řetízkové obojky.
 • Světelný zdroj pro psa nebo rolničky.
 • Voda nebo houbička.

Pracovní knížka

Pracovní knížka vydaná příslušnou národní organizací je povinná pro každého účastníka zkoušek a musí být registrována příslušnou národní organizací FCI. Před zahájením zkoušky musí být předána vedoucímu zkoušek. Výsledky zkoušek zapisuje vedoucí zkoušek, rozhodčí je kontroluje a podepisuje.

Na konci zkoušek musí být pracovní knížka vrácena psovodovy se současným oznámením konečného výsledku. Předčasné ukončení bude do pracovní knížky zaznamenáno s odůvodněním.

Hodnocení

Předvedené výkony se hodnotí body. Udělují se pouze celé body. Za jednotlivé cviky se však mohou udělovat i dílčí body. Pokud při konečném hodnocení zkoušky početně nevyjdou celé body, pak se dílčí body zaokrouhlí směrem nahoru nebo dolu podle celkového dojmu. Pořadí se stanoví podle počtu dosažených celkových bodů. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů. Družstva se stejným počtem bodů obsadí stejné místo. 

Posudkové listy a formuláře

Platí ustanovení provádějící zastřešující organizace o předávání výsledků či jejich dokumentaci.

Rozhodčí

Zkoušky mohou posuzovat jen mezinárodní rozhodčí FCI ustanovení zastřešující organizací pořadatele (národní organizace FCI). Jeden rozhodčí smí v jeden den posuzovat maximálně 4 hodiny nepřetržitě a nejvýše 8 hodin celkem. Kromě toho v tomto smyslu platí všechna ustanovení řádu pro rozhodčí příslušné zastřešující organizace pořadatele.

Rozhodnutí rozhodčího je konečné.

Všeobecné zkratky

FCI                                          Fédération Cynologique Internationale

IRO                                         Internationale Rettungshundeorganisation

NRO                                        Národní organizace pro záchranné psy

RH-M                                      Soutěž družstev záchranných psů

F                                              Záchranné stopování

FL                                            Plošné vyhledávání

T                                              Vyhledávání v sutinách

L                                              Vyhledávání v lavinách

U+G                                        Poslušnost a dovednost

                                                Pro RH-M v oddíle stopa, plocha a sutiny

U+G-L                                    Poslušnost a dovednost pro RH-M v oddíle lavina

 

Forma soutěže

O formě soutěže družstev rozhoduje pořadatel. Musí však obsahovat nejméně jednu poslušnost a dovednost a jednu pachovou práci. Počet, výběr a pořadí disciplín je libovolný. Pachové práce mohou být zařazeny dvakrát nebo i vícekrát. Jejich sestavení a pořadí nemá být utvořeno schematicky, nýbrž co možná nejzábavněji pro závodníky a podle možností pořadatele a únosnosti pro závodníky.

Disciplína             Poslušnost a dovednost                                                                   U+G

Disciplína             Vyhledávání v sutinách                                                                      T

Disciplína             Plošné vyhledávání                                                                           FL

Disciplína             Záchranné stopování                                                                          F

Soutěže družstev ve vyhledávání v lavinách se provádějí odděleně od ostatních druhů pachových prací. Skládají se z U+G-L a alespoň z jedné disciplíny vyhledávání v lavinách.

Disciplína             Poslušnost a dovednost při vyhledávání v lavinách                      U+G-L

Disciplína             Vyhledávání v lavinách                                                                      L

Družstva mohou začít současně, jaké družstvo začne jakou disciplínou, určí los. Při čtyřech disciplínách (1 x U+G, 3 x pachová práce) lze v jeden den zvládnout podle délky přestávek 8 - 12 družstev.

Poslušnost a dovednost  (U+G)

Poslušnost je nezbytně nutná k řešení mnoha úkolů a situací a dále při spolupráci psovoda a psa. Právě tak potřebuje pes i dovednost, jistotou pohybu a zběhlost v co možná nejrozdílnějších oblastech. Výběr cviků je orientován na nejdůležitější požadavky, které se v této disciplíně kladou na záchranného psa.  

Nejvyšší počty bodů za poslušnost a dovednost  

Nejvyšší počet bodů                                                                                                     200 bodů

Cvik 1:                 Ovladatelnost bez vodítka                                                                      3 x 10 bodů

Cvik 2:                 Polohy psa na vzdálenost s přivolání                                           3 x 10 bodů

Cvik 3:                 Nesení psa a jeho předání                                                            3 x 10 bodů

Cvik 4:                 Aport volný                                                                                       10 bodů

Cvik 5:                 Pohyblivá lávka na sudech                                                                10 bodů

Cvik 6:                 Vodorovný žebřík                                                                               10 bodů

Cvik 7:                 Závěsná lávka                                                                                                    10 bodů

Cvik 8:                 Tunel                                                                                                   10 bodů

Cvik 9:                 Ovladatelnost na vzdálenost                                                               10 bodů

Cvik 10:               Dlouhodobé odložení psa                                                             3 x 10 bodů

Cvik 1 – 10:         Koordinace vedoucím družstva                                                           10 bodů

Cvik 1 – 10:         Celková sehranost družstva                                                                 10 bodů

Všeobecná ustanovení:

Hlášení rozhodčímu se podává se psy na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a vhodný obojek. Družstvo nastoupí vedle sebe do řady, vedoucí družstva na levé straně a tři psovodi se psy vedle něj vpravo. Vedoucí družstva může určit pořadí, v jakém budou členové družstva soutěžit. Toto pořadí pak ale musí zůstat zachováno po celou dobu poslušnosti a dovednosti. Vedoucí družstva vede družstvo a může mu velet.

Cviky ovladatelnost bez vodítka, polohy psů na vzdálenost s přivoláním, nesení psů a jejich předání a dlouhodobé odložení psů se posuzuje jako skupinová práce.

Volba povelů pro provedení cviků je ponechána na psovodech, musí však vždy jít o krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem platí za jeden zvukový povel. Posuňkové povely jsou možné pouze tehdy, jsou-li výslovně povoleny. Potřebuje-li pes k provedení cviku druhý povel, snižuje se hodnocení o dvě známky.

Psi mají cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Fáze mezi jednotlivými cviky se nehodnotí. Krátké motivování psa mezi jednotlivými cviky a jeho pochválení po skončení cviku je povoleno. Před začátkem dalšího cviku musí psovod se psem zaujmout nový základní postoj.

V základním postoji sedí psi těsně a rovně u levého boku psovodů lopatkou vždy v úrovni kolen psovodů. Při odvolání psů z čelního předsednutí do základního postoje mohou psi zajmout polohu přímo nebo oběhnutím psovoda.

Každý cvik se začíná na pokyn rozhodčího.

Pořadí cviků 4 – 9 je pevně stanoveno. Každý psovod se psem předvede po dvou cvicích (č. 4 a 5, č. 6 a 7 a č. 8 a 9) jako blok. Vedoucí družstva určí, který psovod se psem předvede který blok cviků.

Označená jsou místa pro výchozí pozici, pro chůzi, polohy na vzdálenost, dlouhodobé odložení (psi / feny) a 2 kroky (70 cm) od každé překážky.

Prováděcí ustanovení:

1. Ovladatelnost bez vodítka                                3 x 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Travnatá plocha o minimálním rozměru 50 x 70 metrů základní plochy.

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost bez vodítka uveřejněném v příloze. Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky.

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob, dvě osoby vedou na vodítku psa (pes a fena). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely psovoda:

Buď krátký zvukový nebo posuňkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Vedoucí družstva vede svou skupinu a smí udělovat základní povely pro vykročení, obraty, změny rytmu chůze a zastavení.

Ze základního postoje musí psi na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo své psovody tak, aby byli svou lopatkou vždy po levé straně psovodů na úrovni jejich kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jdou psovodi se psy bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvedou nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provedou psovodi normálním tempem první obrat, pokračují dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25  - 30 krocích udělají čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provedou opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovodi vrací na výchozí linii, kde zaujmou základní  postoj.

Ze základního postoje na pokyn vedoucího družstva předvedou všechny tři dvojice psovod - pes jednotlivě za sebou dílčí cvik průchod skupinou osob se psem na vodítku.

Skupina osob se pohybuje po kruhu (poloměr 2 až 2,5 m) ve směru hodinových ručiček.

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a zařadí se zpět do družstva, kde zaujme základní postoj a uvolní psa z vodítka.

Při provádění ovladatelnosti bez vodítka zazní na pokyn rozhodčího dva výstřely               (ráže 6-9 mm). Psi se musí k výstřelům zachovat lhostejně.

Hodnocení:

Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či šikmé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

Chová-li se pes při střelbě plaše, bázlivě nebo agresivně, je ze soutěže vyloučen. Reaguje-li pes na výstřel lehce nejistě nebo výbojně, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane i nadále pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat pouze pes s lhostejným chováním vůči střelbě a hluku.

2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním           3 x 10 bodů

Povolené povely psovoda:

Krátký zvukový nebo posuňkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každé fázi cviku a při závěrečném zaujmutí základního postoje;

Jeden zvukový a posuňkový povel pro každé přivolání;

Jeden zvukový a posuňkový povel k usednutí;

Jeden zvukový a posuňkový povel k odložení v leže;

Jeden zvukový a posuňkový povel k odložení ve stoje.

Provedení cviku:

Cvik předvádějí všechny tři dvojice psovod - pes na pokyn vedoucího družstva synchronizovaně, ne však po souběžné linii (viz schéma 2).

Vedoucí družstva vede družstvo a smí udílet základní povely pro vykročení, usednutí, instruování psovodů, přivolání psů, odložení v sedě, odložení v leže, postavení, přivolání a zaujmutí základního postoje. Jde společně s psovody v jednotlivých fázích cviku až do okamžiku odložení psů v sedě, kdy zůstává stát. Z tohoto místa může pokračovat ve vedení svého družstva.  

Ze základního postoje vykročí vedoucí družstva a tři psovodi se svými neupoutanými psy u nohy v přímém směru. Po cca 10 – 15 krocích si psi na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě ihned sednou, aniž by psovodi přerušili chůzi nebo se ohlédli. Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovodi zastaví a otočí se ke svým klidně sedícím psům. Na pokyn rozhodčího a povel vedoucího družstva si psovodi psy přivolají jedním zvukovým a posuňkovým povelem. Jakmile psi rychle a radostně dosáhnou zhruba poloviny vzdálenosti, dají psovodi jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže. Na opětovný pokyn rozhodčího a povel vedoucího družstva se psi na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje postaví. Na další pokyn rozhodčího si psovodi své psy jedním zvukovým povelem přivolají. Psi musí radostně a rychlým krokem přiběhnout a předsednout těsně před psovody. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujmou základní postoj.

Hodnocení:

Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé přiběhnutí a předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body. 

3. Nesení psa a jeho předání                                 3 x 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Psovod by měl být schopen unést svého psa.

Pokud psovod není schopen unést svého psa, zdvihne psa pomocník  a nese jej místo psovoda. Psovod jde současně s ním a ž k místu předání a dál již cvik pokračuje shodně. 

Startovní pozice: psy lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště (např. pomocného stolu).

 • Tři pomocníci.

Povolené povely psovoda:

Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu pro zaujmutí startovní pozice, pro přivolání a pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Družstvo se během provádění celého cviku pohybuje paralelně vedle sebe, vedoucí družstva vlevo a tři psovodi po jeho pravé straně.

Ze základního postoje smí psovodi udělit svým psům zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí startovní pozice, která usnadní zvedání psů. Kontrola odstupu psovodů a jejich psů není na chybu.

Ke zvedání psů lze použít zvýšené stanoviště, vedoucí družstva však musí zajistit harmonii provádění cviku.

Psovodi nesou své psy cca. 10 m rovným směrem a poté je předají druhé osobě. Vedoucí družstva a psovodi zůstanou stát a druhé osoby poponesou psy dalších 10 m a pak je postaví na zem. Psi musí setrvat na místě, kde byli postaveni, dokud je psovodi na pokyn rozhodčího a vedoucího družstva za použití zvukového nebo posuňkového povelu nepřivolají k sobě. Psi mají přiběhnout rychle, radostně a mají se těsně posadit před své psovody. Na zvukový nebo posuňkový povel psi zaujmou základní postoj. 

Psi nesmějí ke svým psovodům ani k pomocným osobám projevit agresivitu. Při nesení musí být psům umožněn volný pohyb ocasem.

Hodnocení:

Psovi, který při nesení nespolupracuje, chová se neklidně, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem vymaňuje, bude odpovídajícím způsobem sníženo bodové hodnocení.

Pes, který bude při provádění tohoto cviku seskakovat, bude hodnocen 0 body.

Přílišná plachost nebo agresivita vůči psovodům nebo pomocným osobám je důvodem k diskvalifikaci.

4. Aport volný                                                              10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Předmět běžné potřeby psovoda, maximálně do velikosti boty, povolené materiály dřevo, kůže, lehký kov, textil, plast a/nebo kombinace těchto materiálů
 • Přetahovadla, hračky a podobné předměty nejsou předměty běžné denní potřeby, stejně tak upravené předměty (např. sbalené rukavice, nebo jinak spojené předměty) nejsou též povolené
 • Pořadatel připraví nejméně 5 různých předmětů (rozměry - délka  10 - 20cm, šířka 5-10 cm, prměr 3 -6 cm). Na začátku soutěže rozhodčí vybere jeden z předmětů pro aport, který bude shodný pro všechny soutěžící. 

Povolené povely:

Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu k přinesení,  odevzdání aportu a k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Před zahájením cviku si psovod se psem z určeného stanoviště odebere aport a poté zaujme výchozí pozici k provedení cviku. Ze základního postoje odhodí psovod předmět běžné potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. Zvukový nebo posuňkový povel pro přinesení smí dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně rychle jej přinést zpět. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště. Cvik končí zaujetím základní pozice. Poté psovod vrátí aport zpět na určené stanoviště. 

Hodnocení:

Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.

Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, nebo pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

 

5. Lávka na sudech                                                      10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • Dřevěné prkno: délka cca. 4 m, šířka cca. 0,30 m, tloušťka cca. 0,04 m;
 • 2 sudy stejné velikosti: o průměru cca. 0,40 m;
 • pohyb prkna ve směru běhu musí být vymezen pevnými zarážkami ve vzdálenosti  0,20 m.

Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový a posuňkový povel k vyskočení;

Jeden zvukový povel k zastavení;

Buď jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel pro každé další pokračování v chůzi.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v přiměřené vzdálenosti od překážky základní postoj. Na zvukový a posuňkový povel k naskočení pes vyskočí na pohyblivou lávku a na zvukový povel k zastavení se ve směru pohybu ihned zastavuje. Psovod na pokyn rozhodčího jde ke svému psovi, vydává zvukový nebo posuňkový povel k pokračování v chůzi a jde se psem podél lávky až na její konec. Pes musí na konci lávky zůstat samostatně stát, sedět nebo ležet. Na pokyn rozhodčího dává psovod psovi zvukový nebo posuňkový povel k pokračování a ujde několik kroků za překážku. Tam se zastaví a jeho pes samostatně zaujímá základní postoj.

Pes musí projít lávku po celé délce, aniž by z ní seskakoval nebo projevoval bázlivost.

Hodnocení:

Váhavé naskočení, nejistý pohyb, chyby při zastavení nebo seskočení snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

6. Vodorovný žebřík                                                    10 bodů

Předpoklad pro provedení cviku:

Překážka: nehybný dřevěný žebřík s příčkami, vodorovný, s náběhem

 • žebřík:délka cca. 4 m, šířka cca. 0,50 m, rozestup příček 0,30 m, šířka příček 0,05 m;
 • dvě podpěry: výška cca. 0,50 m;
 • náběh: délka 1,20 m, šířka 0,50 m, povoleny jsou příčné výztuhy jako pomoc při náběhu.  

Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový a posuňkový povel pro překonání překážky;

Buď jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v dostatečné vzdálenosti před překážkou základní postoj. Na zvukový a posuňkový povel pes vyběhne přes náběh na žebřík, tento samostatně přejde až na poslední příčku, na které se zastaví. Jakmile pes předními tlapkami vstoupí na první příčku žebříku, vydá se psovod za ním, aniž by se však dotýkal psa nebo žebříku. Na konci žebříku psovod psa sundá na zem a pes na zvukový nebo posuňkový povel zaujme základní postoj.

Hodnocení:

Váhavé nebo ukvapené vyběhnutí, nejistá chůze po žebříku, jednotlivé kroky po bočnici nebo nedoběhnutí až na konec žebříku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

Pes, který velkou část žebříku přejde po bočnici, vykazuje značnou nejistotu, propadává mezi jednotlivými příčkami nebo potřebuje pomoc svého psovoda, bude ve cviku hodnocen známkou nedostatečně.

Pokud pes ze žebříku seskočí, bude cvik hodnocen 0 body.

7. Závěsná lávka                                                          10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 

Překážka:

 • Překážka sestává z 1 fošny o délce cca 3 m, a šířce cca 0,30 m, podpůrné konstrukce pro upevnění fošny na začátku a konci překážky / výška od země 0,40 m
 • náběh a sestup: - 2 dřevěná prkna o délce cca 1,5 m a šířce cca 0,30 m, výška horní hrany od země 0,35 m, povoleny jsou protiskluzové příčné laťky
 • Závěsná lávka sestává ze dvou rámů a fošny o délce 3 m a šířce 30 cm, která je k nim upevněna lanem nebo řetězem, a 2 prken pro náběh a sestup. Prostřední fošna musí být ke konstrukci upevněna tak, aby se mohla volně kývat.
 • Povoleny jsou i podobné konstrukce splňující rozměry a pohyblivost (dopředu i do stran).

Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový a/nebo posunkový povel pro naskočení, jeden zvukový povel pro zastavení na fošně, jeden zvukový nebo posunkový povel pro překonání překážky;  

 

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a/nebo posunkový povel pes překoná náběhové prkno a vstoupí na pohyblivou fošnu, kde se na zvukový povel okamžitě zastaví. Na pokyn rozhodčího psovod vykročí na úroveň psa. Na další zvukový nebo posunkový povel pro pokračování pokračuje se psem na konec pohyblivé fošny, kde se zastaví. Na pokyn rozhodčího dá psovod psovi zvukový nebo posunkový povel pro pokračování a pes opouští překážku po sestupovém prkně. Psovod se psem ujde několik kroků za překážku, kde se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj.
Pes musí překonat lávku po celé její délce, aniž by z ní seskakoval nebo projevoval bázlivost.

Hodnocení:

Pokud pes seskočí v první polovině překážky, je cvik hodnocen 0 body.
Pokud pes seskočí v druhé polovině překážky, je cvik hodnocen ve známce  chybně.
Nejisté a/nebo hektické chování nebo špatná koordinace snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

8. Tunel                                                                         10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Překážka:

 • pevný vstup do tunelu, výška 0,50 m, délka 3 m;
 • následuje část pro plazení z měkkého materiálu o délce 3 m.

Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový a posuňkový povel k proplazení;

Jeden zvukový povel k zastavení;

Buď jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj v přiměřené vzdálenosti před překážkou. Na zvukový a posuňkový povel k proplazení musí pes proběhnout tunelem. Po vyběhnutí z tunelu musí pes na zvukový povel k zastavení setrvat na místě. Na pokyn rozhodčího dojde psovod ke svému psovi a na zvukový  nebo posuňkový povel uvede psa do základního postoje.

Hodnocení:

Váhavé vběhnutí do tunelu a jeho nejisté proběhnutí snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

V případě, že pes neopustí tunel, bude cvik hodnocen nedostatečně.

9. Ovladatelnost na vzdálenost                                   10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Nářadí:

 • 1 značka pro startovací místo;
 • 1 značka pro středové místo;
 • 3 výrazné objekty ve vzdálenosti 40 m, plocha cca. 1 m x 1 m, výška max. 0,60 m
  (paleta, stůl a podobně).
 • 6 variant, ve kterých bude graficky znázorněno pořadí označených objektů.

Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový a posuňkový povel k vyběhnutí ke středové značce;

Jeden zvukový povel k zastavení;

Po jednom zvukovém a posuňkovém povelu k vyběhnutí k označeným objektům;

Po jednom zvukovém povelu pro vstoupení / vyskočení /  a setrvání na každém ze tří označených objektů;

Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k přivolání;

Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Vedoucí družstva si před začátkem cviku vylosuje variantu, která bude určovat pořadí označených objektů, ke nimž má být pes vyslán.

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj ve výchozím bodě. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil své stanoviště, vysílá psovod svého psa jedním zvukovým a posuňkovým povelem k označenému bodu do vzdálenosti asi 20 m. Jakmile pes doběhne k požadovanému bodu, obdrží zvukový nebo posuňkový povel k zastavení v sedě, v leže či ve stoje. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil své stanoviště, zvukovým a posuňkovým k prvnímu určenému bodu. Na další zvukový povel má pes na určený bod vyskočit a zde zůstat. Psovod jej pak vysílá zvukovým a posuňkovým povelem k dalšímu bodu, na který má pes také vyskočit a zde zůstat. Totéž platí i pro třetí určený bod.

Z třetího bodu psovod přivolá psa jedním zvukovým nebo jedním posuňkovým povelem k sobě a ten si před něj těsně předsedne. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Hodnocení:

Váhavé vyběhnutí k první značce nebo k některému z určených bodů, silné vychýlení se z ideální linie, změna rychlosti, váhavé vyskočení na značku nebo svévolné opuštění určeného cílového bodu, pomoc ze strany psovoda jako více povelů nebo chyby při ukončení cviku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení. Ve spojení s posuňkovým povelem ukazujícím směr je povolen vždy jeden výpad do strany, který nebude považován za pomoc tělem.

Při nedodržení vylosovaného pořadí označených objektů nebo opuštění stanoviště psovodem bude cvik hodnocen známkou nedostatečně.

10. Dlouhodobé odložení                                3 x 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Tři označená místa pro psy a tři označená místa pro feny.

Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový nebo posuňkový povel k odložení;

Jeden zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí.

Provedení cviku:

Po cviku 3 se družstvo vydá na místo, které určí rozhodčí. Na znamení vedoucího družstva odloží psovodi za použití zvukového nebo posuňkového povelu své psy, aniž by u nich zanechali nějaký předmět. Tři psovodi a vedoucí družstva odejdou nejméně 40 kroků do druhého místa, které určí rozhodčí, a zůstanou klidně stát otočeni čelem ke psům. 

Na pokyn rozhodčího si první psovod vyzvedne svého psa a předvede s ním cviky 4 a 5. Po ukončení cviků odloží svého psa zpátky na určené místo a zařadí se do svého družstva.

Druhý psovod za obdobného postupu předvede cviky 6 a 7, třetí psovod cviky 8 a 9.

Odložení psi musí bez jakéhokoliv ovlivňování psovody zůstat klidně ležet po celou dobu předvádění cviků 4 až 9. 

Družstvo se na pokyn rozhodčího vrátí ke svým psům a psovodi dají na nový pokyn rozhodčího a znamení vedoucího družstva zvukový povel k usednutí. Psi se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.

Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik hodnocen známkou nedostatečně.

Pokud se pes vzdálí z určeného místa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

Tato část zkoušky končí odhlášením družstva, při kterém rozhodčí sdělí své hodnocení.

Vyhledávání v sutinách

Volba prostředků a taktiky řešení je zcela ponechána na družstvu.

Hledat popř. najít může současně více psů. Vedoucí družstva určuje, která dvojice psovod - pes z jeho družstva bude nasazena nebo stažena.  Během vyhledávání musejí být nasazeny všechny tři dvojice družstva, které se účastní soutěže.

Členové družstva by měli spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Pes připravený k vyhledávání je vysílán do prohledávaného prostoru bez dečky a obojku. 

Způsob označování osob je ponechán na psovodech a psech.

Práce v sutině je posuzována třemi rozhodčími, dva z nich jsou rozmístěni v prostoru hledání pro lepší přehled nad prací nasazených týmů. Třetí rozhodčí stále doprovází vedoucího družstva.

Nejvyšší počty bodů za vyhledávání v sutinách

Nejvyšší počet bodů                                                                                                      260 bodů

Nalezení osob: 3 osoby, každá za 60 bodů                                                                   180 bodů

Spolupráce a kázeň soutěžního družstva                                                                        30 bodů

Vedoucí družstva (taktika a její realizace)                                                                      50 bodů

Všeobecná ustanovení:

 • Prohledávaný prostor: zcela nebo částečně zničený objekt, který může být složen z různého stavebního materiálu, nejméně 5 000 m2, v jedné nebo více úrovních. Součástí prohledávaného terénu musí být temné nebo duté prostory, hloubkové úkryty s hloubkou zásypu cca. 2 m a úkryty ve výšce min. 2 m. Prohledávání jen prázdné budovy není povoleno, avšak do prohledávaného prostoru mohou být zahrnuty jednotlivé místnosti.
 • Ukryté osoby: 3 osoby, zakryté. Psovi nesmí být umožněn zrakový ani fyzický kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. Psovi musí být znemožněno, aby za ukrytou osobou vnikl vstupním otvorem. Ukryté osoby musí ležet od sebe v takové vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze použít i opakovaně, při jejich změně však musí být vyloučeno nebezpečí chybného označení. Použité úkryty, které nebudou obsazené, zůstávají otevřené. Ukryté osoby musí zaujmout svou polohu 15 minut před uvedením psa. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly. Není bezpodmínečně nutné, aby označené osoby vystoupily z úkrytu. Nalezené osoby vyprošťují na pokyn rozhodčího pomocníci.
 • Rušivé vlivy: doutnající oheň, hluky motoru, údery kladivem, bubny, atd.
 • Pomocníci: do 15 minut před začátkem prvního prohledávání je prostor sutin křížem krážem procházen nejméně 3 osobami s jedním zkušebním psem, bezprostředně před uvedením a během práce psa prostor sutin křížem krážem procházejí nejméně 3 osoby bez psa.
 • Doba vypracování: maximálně 20 minut.

Prováděcí ustanovení:

Během vyhledávání musejí být nasazeny všechny tři dvojice psovod - pes soutěžního družstva. Výměnu dvojice, která provádí vyhledávání, určuje vedoucí družstva. Vyhledávat může současně více dvojic.

Soutěžní družstvo se svými psy zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Poté obdrží popis situace ve formě náčrtku. Prohledávaný prostor je buď vymezený vizuálně nebo má jasně rozpoznatelné hranice. Vedoucí družstva může zvolit jakýkoli vhodný způsob prohledávání a také nasadit libovolný počet psů. Rozhodčí musí být co možná nejpřesněji informován o zvolené taktice.

Pokud je družstvo připraveno k vyhledávání, oznámí to vedoucí rozhodčímu a na jeho startovní signál pak začíná běžet časový limit.

Vedoucí družstva smí vstupovat do prohledávaného prostoru, psovod pouze na pokyn rozhodčího.

Pokud pes značí nález, oznámí to psovod vedoucímu družstva. Než psovod vstoupí do prohledávaného prostoru, musí vedoucí družstva sdělit rozhodčímu, kde chce lokalizovat ukrytou osobu, nebo zda-li si chce nechat místo domnělého nálezu potvrdit další dvojicí psovod - pes. Rozhodčí teprve poté dá souhlas k vyzvednutí psa.

Na pokyn vedoucího družstva jde psovod ke svému psovi a tam vyčká příchodu vedoucího družstva a rozhodčího.

Vedoucí družstva přivede rozhodčího k místu nálezu. Vedoucímu je povolena následná konzultace se psovodem ohledně upřesnění místa nálezu.

Označí-li další pes, který byl přivolaný k potvrzení, ukrytou osobu, ohlásí jeho psovod vedoucímu družstva nález, který vedoucí sdělí rozhodčímu. Rozhodčí dá poté souhlas k vyzvednutí potvrzujícího psa.

Pokračovat v práci smí dvojíce až poté, co opustí prohledávaný prostor. Vyzvednutí psa od nálezu se provádí přímou cestou. Psovod svého psa vysílá k dalšímu prohledávání terénu vždy z vnější části. Vysílání psů přímo z místa nálezu není povoleno.

Pokud pes opakovaně označí osobu již nalezenou, která nebyla vyproštěna, smí vedoucí družstva samostatně vyzvat psovoda k vyzvednutí psa. O této skutečnosti pak informuje rozhodčího.

Vyhledávání v sutinách končí, když vedoucí družstva ohlásí třetí označení, nebo uplynutím maximální doby pro vyhledávání.

Úkol končí oznámením hodnocení ze strany rozhodčího.

Hodnocení:

Za každou nalezenou osobu bude uděleno 60 bodů nezávisle na kvalitě označení, jakmile vedoucí družstva oznámí rozhodčímu, že pes označil.

Pokud však vedoucí družstva využije pomoc dalšího psa k potvrzení nálezu, bude nalezení osoby ohodnoceno pouze 30 body.

Každá nenalezená osoba bude hodnocena 0 body.

Za každý nenasazený tým se snižuje bodové hodnocení o 50 bodů.

Za každé chybné označení bude strženo 60 bodů.

Plošné vyhledávání

Volba prostředku a taktiky řešení je zcela ponechána na družstvu.

Porota se skládá ze tří rozhodčích, z nichž jeden trvale zůstává s vedoucím družstva. Další dva rozhodčí  sledují  vždy každý jeden tým při práci v terénu.  Pokud jsou nasazeni k hledání všechny tři týmy najednou, pak vedoucí družstva sleduje třetí tým společně s jemu přiděleným rozhodčím.

Hledat popř. najít může současně více psů. Vedoucí družstva určuje, která dvojice psovod - pes z jeho družstva půjde do nasazení nebo se má z něho vrátit.  Během vyhledávání musejí být nasazeny všechny tři dvojice družstva, které se účastní soutěže.

Členové družstva by měli spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Způsob označování osob je ponechán na psovodech a psech.

Nejvyšší počty bodů za plošné vyhledávání

Nejvyšší počet bodů                                                                                                      260 bodů

Nalezení 3 ukrytých osob, každá za 60 bodů                                                                180 bodů

Spolupráce a kázeň soutěžního družstva                                                                        30 bodů

Vedoucí družstva (taktika a její realizace)                                                                       50 bodů

Všeobecná ustanovení:

 • Prohledávaný prostor: cca. 50.000 m², minimálně z 50 % zakrytý terén nebo budova.
 • Ukryté osoby: 3 osoby. Psovi může být umožněn vizuální nebo fyzický kontakt, možné jsou však také pro terén typické úkryty, jako např. posedy, které pes nevidí a ani na ně nedosáhne. Ukryté osoby mají od sebe ležet ve vzdálenosti nejméně 10 m. Dovoleny jsou úkryty do 2 m výšky. Použité úkryty lze použít i opakovaně.      
  Osoby musí zaujmout svou polohu 15 minut před uvedením psa. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího; musí ležet nebo sedět a chovat se naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly.
 • Pomocníci: do 15 minut před začátkem vyhledávání projdou prohledávaný prostor křížem krážem nejméně 3 osoby s jedním zkušebním psem, bezprostředně před započetím a během práce psa prostor křížem krážem prochází skupina nejméně 3 osob bez psa.
 • Doba vypracování: maximálně 20 minut.

Prováděcí ustanovení:

Na tuto disciplinu jsou ustanoveni tři rozhodčí. Každý z nich sleduje při práci jeden tým. Pokud jsou nasazeni najednou všechny tři týmy k prohledání terénu, následují vedoucí družstva a jemu přidělený rozhodčí třetí tým. Kromě toho tento tým je nasazen v přiděleném prostoru prohledávaného terénu, kde se může volně pohybovat pod kontrolou rozhodčího s vedoucím družstva.

Soutěžní družstvo se svými psy zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru. Poté obdrží popis situace ve formě náčrtku nebo mapky. Prohledávaný prostor je buď vymezený vizuálně nebo má jasně rozpoznatelné hranice. Psovodi se nesmí pohybvovat po hranicích prohledávaného prostoru.

Vedoucí družstva může zvolit jakýkoli vhodný způsob prohledávání a také nasadit libovolný počet psů. Rozhodčí musí být co možná nejpřesněji informován o zvolené taktice.

Pokud je družstvo připraveno k vyhledávání, oznámí to vedoucí rozhodčímu a na jeho startovní signál pak začíná běžet časový limit.

Na povel psovodsa musí pes prohledávat prostor hlubokými bočními výpady. Musí být dodržen postup podle zkoušky RH-FL B mezinárodního zkušebního řádu IRO a FCI.

 Vedoucí družstva nesmí vstoupit do vlastního prohledávaného prostoru, psovod až poté, co pes označí, nebo na pokyn rozhodčího. 

Pokud pes značí nález, oznámí to psovod vedoucímu družstva. Než psovod vstoupí do prohledávaného prostoru, musí vedoucí družstva sdělit jemu přidělenému rozhodčímu nález osoby a kde se osoba nachází. Tento rozhodčí pak ihned vydá souhlas k vyzvednutí psa. Vedoucí družstva zůstává na jemu určeném místě nebo v blízkosti týmu, který při práci doprovází. Vedoucímu je doporučne radiová konzultace se psovodem ohledně upřesnění místa nálezu.

Psovod nesmí pokračovat v prohledávání bez svolení vedoucím družstva. Psovod vždy vysílá k pokračování v hledání podle předpisů ustanovených zkouškou RH-FL B. 

Na pokyn vedoucího družstva jde psovod ke svému psovi a tam vyčká příchodu vedoucího družstva a rozhodčího.

Práce v prohledávaném prostoru musí být prováděna normální chůzí, psovodům není povoleno běhat.

Plošné vyhledávání končí, když vedoucí družstva ohlásí třetí označení, nebo uplynutím maximální doby pro vyhledávání.

Úkol končí oznámením hodnocení ze strany rozhodčího.

Hodnocení:

Za každou nalezenou osobu bude uděleno 60 bodů nezávisle na kvalitě označení, jakmile vedoucí družstva oznámí rozhodčímu, že pes označil. Za viditelné obtěžování nalezené osoby psem může být strženo až 18 bodů.

 • Každá nenalezená osoba bude hodnocena 0 body.
 • Za každý nenasazený tým se snižuje bodové hodnocení o 50 bodů.
 • Za každé chybné označení bude strženo 60 bodů.
 • Zranění ukryté osoby má za následek diskvalifikaci celého družstva ze soutěže.

Záchranné stopování

Volba prostředků a taktiky řešení je zcela ponechána na družstvu.

Výměnu týmu psovod - pes určuje vedoucí družstva. V průběhu vypracování stopy musejí být nasazeny všechny tři dvojice z družstva, které se účastní soutěže. Každý tým musí označit alespoň 1 předmět nebo vypracovat 2 lomy.

Členové družstva by měli spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Psi označují nalezené předměty v sedě, vleže nebo ve stoje, případně aportováním.  

Nejvyšší počty bodů v záchranném stopování

Nejvyšší počet bodů                                                                                                      260 bodů

Zachycení stopy                                                                                                               10 bodů

Sledování stopy                                                                                                               50 bodů

Identifikační předmět                                                                                                      20 bodů

8 předmětů (po 10-ti bodech)                                                                                          80 bodů

Nalezení osoby                                                                                                                 80 bodů

Spolupráce a kázeň soutěžního družstva                                                                         10 bodů

Vedoucí družstva (taktika a její realizace)                                                                       10 bodů

Všeobecná ustanovení:

 • Cizí stopa: 3.000 kroků (délka kroku 70 cm), stáří: 180 minut. 8 pravoúhlých nebo tupých lomů. Stopa by měla vést co možná nejpřirozeněji se změnou terénu a za přizpůsobení se terénu. Terén může tvořit les, louka, polní plocha a dále přechody přes cestu nebo silnici. Kladeč jde po celou dobu pokládání stopy normálním krokem, nesmí narušovat povrch terénu, ani zůstávat stát. Rozhodčímu předá přesný plán stopy se všemi potřebnými informacemi o jejím průběhu, jako je pořadí předmětů a nápadné body. Předepsaný je záznam z GPS přístroje.
 • Výchozí prostor: dobře napachovaný identifikační předmět kladeče (maximálně o velikosti boty, povoleny jsou též kusy obležení zredukované na tuto velikost) na ploše 30 m x 30 m. Základní linie tohoto prostoru je označená zleva a zprava. Kladeč vstoupí z pravé nebo levé boční strany do výchozího prostoru, ve kterém zanechá identifikační předmět, který značí vlastní nášlap (začátek stopy). Po krátkém setrvání se kladeč vydá normálním tempem požadovaným směrem.
 • Předměty: 8 očíslovaných, dobře napachovaných předmětů běžné potřeby kladeče, maximálně o velikosti boty, které se svou barvou výrazně neliší od terénu. Předměty nesmějí být pokládány vedle stopy, nýbrž do stopy. Předměty musejí být pokládány nejméně 40 kroků před nebo za lomem. Kladeč musí každé odložení předmětu zaznamenat do náčrtu stopy. Předměty jsou kromě toho opatřeny značkou nebo přesně popsány.
 • Konec stopy: kladeč ležící nebo sedící na konci stopy. Kladeč se musí nacházet na konci stopy nejméně 30 minut před uvedením psa na stopu.
 • Doba vypracování: maximálně 60 minut včetně nalezení identifikačního předmětu.

Prováděcí ustanovení:

Při vypracování kladečem položené stopy nemusí pes jít po stopě klasickým sportovním způsobem, nýbrž může slídit. Rozhodující je chronologická posloupnost při vypracování stopy s označením předmětů a nalezením kladeče.

Po nastoupení družstva rozhodčí jasně popíše prostor, ve kterém se nachází začátek stopy. Pes připravený ke stopování může být veden na volno nebo na 10 metrovém vodítku připoutaném k řetízkovému obojku nebo k postroji. Označuje-li pes nálezkou, musí mu být připnuta před začátkem práce. Způsob označování je zcela ponechán na psovi.

Ostatní psi záchranného družstva jsou vedeni na vodítku připnutém k řetízkovému obojku nebo postroji.

Přípustný způsob označování předmětů je uchopení předmětu nebo vystavování, a to i střídavě. Pokud pes označuje předmět uchopením, může zůstat stát, posadit se nebo se vrátit k psovodovi. Vystavovat pes může v leže, v sedě nebo vestoje. S připraveností družstva ke stopování a po startovním povelu rozhodčího začíná běžet časový limit.

Práci na stopě začíná dvojice určená vedoucím družstva. Rozhodčí seznámí vedoucího družstva s výchozím prostorem, za kterým se může psovod volně pohybovat. Nasazený psovod případně odpoutá svého psa z vodítka a pobídne ho k vyhledání identifikačního předmětu. Pes musí nalézt identifikační předmět do tří minut, psovod ho smí přitom podporovat zvukovými nebo posuňkovými povely. Poté, co pes nalezne hledaný předmět, si ho psovod může připoutat a zahájí vypracování stopy.

Pokud pes nenalezne identifikační předmět, avšak zcela jasně zachytí stopu, smí psovod po ohlášení vedoucímu družstva, který následně informuje rozhodčího, následovat svého psa, případně ho povelem zastavit kvůli připoutání na vodítko, či vyčkat na vystřídání jiným členem svého družstva.

Pokud pes nenalezne identifikační předmět ani nezachytí stopu, může vedoucí družstva po uplynutí tří minut nasadit jinou dvojici ze svého družstva. Druhá dvojice bude uvedena k identifikačnímu předmětu, od něhož začne s vypracováním stopy.

Pes má při vypracování sledovat stopu kladeče. Psovod následuje svého psa ve vzdálenosti 10 m, a to i tehdy, pokud pes pracuje na volno.

Rozhodčí při vypracovávání stopy následuje družstvo v přiměřené vzdálenosti. Pokud se záchranné družstvo odchýlí od stopy více než cca. 30 m, rozhodčí práci ukončí.

Psovodi mohou přerušit stopování a požadovat přestávku. Přestávky jsou však činěny na úkor celkového časového limitu.

Psovodům je povoleno během práce na stopě psovi očistit hlavu, oči a čenich, případně mu dát napít.

Jakmile pes nalezne předmět, musí ho ihned a bez ovlivňování psovodem označit. Psovod potvrdí rozhodčímu nález zvednutím předmětu. Psovodovi je povoleno ponechat nalezený předmět na stopě v místě nálezu při střídání týmů na stopě.

Když pes dojde ke kladeči, psovod se musí okamžitě zastavit. Pes musí bez ovlivňování psovodem jasně označit nalezenou osobu. 

K odhlášení jdou vedoucí družstva a psovodi s připoutanými psy k rozhodčímu, kde zaujmou základní postoj. Vedoucí družstva předá nalezené předměty. Úkol končí oznámením hodnocení ze strany rozhodčího.

Hodnocení:

Pes má prokázat snahu k práci na stopě a pevné označování předmětů. Mírné vybočování psa ze stopy není chybné.

Nalezení identifikačního předmětu je hodnoceno 20 body. Pokud však první dvojice identifikační předmět nenalezne, je hodnocen 0 body. Druhá dvojice může získat body pouze za zachycení stopy, jejichž plná výše činí 10 bodů.

Každý nenalezený předmět nebo předmět, který pes neoznačí samostatně, bude hodnocen 0 body.

Za každý nenasazený tým se snižuje bodové hodnocení o 50 bodů.

Za viditelné obtěžování kladeče psem lze strhnout až 24 bodů.

Zranění kladeče má za následek diskvalifikaci celého družstva ze soutěže.

Poslušnost a dovednost při vyhledávání v lavinách (U+G-L)

Poslušnost je nezbytně nutná k řešení mnoha úkolů a situací a dále při spolupráci psovoda a psa. Právě tak potřebuje pes i dovednost, jistotou pohybu a zběhlost v co možná nejrozdílnějších oblastech. Výběr cviků je orientován na nejdůležitější požadavky, které se v této disciplíně kladou na záchranného psa.  

Nejvyšší počty bodů za poslušnost a dovednost při vyhledávání v lavinách

Nejvyšší počet bodů                                                                                                       200 bodů

Cvik 1:                 Ovladatelnost bez vodítka                                                             3 x 10 bodů

Cvik 2:                 Polohy psa na vzdálenost s přivoláním                                         3 x 10 bodů

Cvik 3:                 Nesení psa a jeho předání                                                              3 x 10 bodů

Cvik 4:                 Aport volný                                                                                         10 bodů

Cvik 5:                 Práce s lavinovým vyhledávačem                                                       10 bodů

Cvik 6:                 Chůze ve stopě psovoda                                                                      10 bodů

Cvik 7:                 Vysílání na cíl                                                                                     10 bodů

Cvik 8:                 Jízda dopravním prostředkem                                                             10 bodů

Cvik 9:                 Ovladatelnost na vzdálenost                                                               10 bodů

Cvik 10:               Dlouhodobé odložení                                                                    3 x 10 bodů

 

Všeobecná stanovení:

U+G+L se provádí na sněhu.

Hlášení rozhodčímu se podává se psy na vodítku. Povoleno je pouze vodítko a řetízkový obojek. Družstvo nastoupí vedle sebe do řady, vedoucí družstva na levé straně a tři psovodi se psy vedle něj vpravo. Vedoucí družstva může určit pořadí, v jakém budou členové družstva soutěžit. Toto pořadí pak ale musí zůstat zachováno po celou dobu poslušnosti a dovednosti. Vedoucí družstva vede družstvo a může mu velet.

Cviky ovladatelnost bez vodítka, polohy psů na vzdálenost s přivoláním, nesení psů a jejich předání a dlouhodobé odložení psů se posuzuje jako skupinová práce.

 

Volba povelů pro provedení cviků je ponechána na psovodech, musí však vždy jít o krátký zvukový povel. Jméno psa ve spojení s povelem platí za jeden zvukový povel. Posuňkové povely jsou možné pouze tehdy, jsou-li výslovně povoleny. Potřebuje-li pes k provedení cviku druhý povel, snižuje se hodnocení o dvě známky.

Psi mají cviky provádět radostně a rychle. Každý cvik začíná a končí základním postojem. Fáze mezi jednotlivými cviky se nehodnotí. Krátké motivování psa mezi jednotlivými cviky a jeho pochválení po skončení cviku je povoleno. Před začátkem dalšího cviku musí psovod se psem zaujmout nový základní postoj.

V základním postoji sedí psi těsně a rovně u levého boku psovodů lopatkou vždy v úrovni kolen psovodů. Při odvolání psů z čelního předsednutí do základního postoje mohou psi zajmout polohu přímo nebo oběhnutím psovoda.

Každý cvik se začíná na pokyn rozhodčího.

Pořadí cviků 4 – 9 je pevně stanoveno. Každý psovod se psem předvede po dvou cvicích (č. 4 a 5, č. 6 a 7 a č. 8 a 9) jako blok. Vedoucí družstva určí, který psovod se psem předvede jaký blok cviků.

Prováděcí ustanovení:

1. Ovladatelnost bez vodítka                                3 x 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Sněhová plocha o minimálním rozměru 50 x 70 metrů základní plochy.

Cvik se provádí dle nákresu pro ovladatelnost bez vodítka uveřejněném v příloze. Pouze ve vyjímečných případech, daných místními podmínkami, může rozhodčí určit jiný směr úhlu, přičemž toto musí být stejné pro všechny účastníky.

Skupina se skládá nejméně ze čtyř osob, dvě osoby vedou na vodítku psa (pes a fena). Skupina se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Povolené povely psovoda:

Buď krátký zvukový nebo posuňkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každém vykročení a změně rytmu chůze.

Provedení cviku:

Vedoucí družstva vede svou skupinu a smí udělovat základní povely pro vykročení, obraty, změny rytmu chůze a zastavení.

Ze základního postoje musí psi na zvukový povel k chůzi následovat pozorně, radostně a přímo své psovody tak, aby byli svou lopatkou vždy po levé straně psovodů na úrovni jejich kolen, a při zastavení se musí samostatně, rychle a přímým směrem posadit.

Nejprve jdou psovodi se psy bez zastavení 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 – 15 krocích normální chůzí předvedou nejméně 10 kroků v poklusu a 10 kroků pomalou chůzí. Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Následně provedou psovodi normálním tempem první obrat, pokračují dalších 20 – 25 kroků, následuje druhý obrat a po dalších 25  - 30 krocích udělají čelem vzad. Při chůzi zpět následuje po 10 – 15 krocích přímým směrem zastavení se zaujetím základního postoje. Po dalších 10 – 15 krocích provedou opět obrat a po 20 – 25 krocích se psovodi vrací na výchozí linii, kde zaujmou základní  postoj.

Ze základního postoje na pokyn vedoucího družstva předvedou všechny tři dvojice psovod – pes jednotlivě za sebou dílčí cvik průchod skupinou osob se psem upoutaným na vodítku.

Skupina osob se pohybuje po kruhu ve směru hodinových ručiček.

Ze základního postoje psovod se psem těsně obchází z vnější strany proti směru hodinových ručiček pohybující se skupinu osob tak, aby se zkoušený pes přímo potkal s oběma psy vedenými ve skupině. Dvojice se pak jednou zastaví, skupina se pohybuje dál a nejméně jedna osoba projde kolem psa.

Poté provede psovod svého psa normální chůzí s obraty ve tvaru osmičky skupinou, uprostřed se zastaví a pes samostatně zaujme základní postoj. Následně psovod normálním krokem opustí skupinu a zařadí se zpět do družstva, kde zaujme základní postoj a uvolní psa z vodítka.

Při provádění ovladatelnosti bez vodítka zazní na pokyn rozhodčího dva výstřely               (ráže 6-9 mm). Psi se musí k výstřelům zachovat lhostejně.

Hodnocení:

Předbíhání, vybočování do stran, opožďování se, neochota psa nebo pomalé či šikmé sedání, stejně tak pomoc tělem psovoda, nebo další zvukové či posuňkové povely, snižují bodové hodnocení.

Chová-li se pes při střelbě plaše, bázlivě nebo agresivně, je ze soutěže vyloučen. Reaguje-li pes na výstřel lehce nejistě nebo výbojně, je to podmíněně chybné, ovšem jen pokud zůstane i nadále pod vlivem psovoda. Plný počet bodů může získat pouze pes s lhostejným chováním vůči střelbě a hluku.

2. Polohy psa na vzdálenost s přivoláním           3 x 10 bodů

Povolené povely psovoda:

Krátký zvukový nebo posuňkový povel k chůzi u nohy, který je možné udělovat znovu při každé fázi cviku a při závěrečném zaujmutí základního postoje;

Jeden zvukový a posuňkový povel pro každé přivolání;

Jeden zvukový a posuňkový povel k usednutí;

Jeden zvukový a posuňkový povel k odložení v leže;

Jeden zvukový a posuňkový povel k odložení ve stoje.

Provedení cviku:

Cvik předvádějí všechny tři dvojice psovod - pes na pokyn vedoucího družstva synchronizovaně, ne však po souběžné linii (viz schéma 2).

Vedoucí družstva vede družstvo a smí udílet základní povely pro vykročení, usednutí, instruování psovodů, přivolání psů, odložení v sedě, odložení v leže, postavení, přivolání a zaujmutí základního postoje. Jde společně s psovody v jednotlivých fázích cviku až do okamžiku odložení psů v sedě, kdy zůstává stát. Z tohoto místa může pokračovat ve vedení svého družstva.  

Ze základního postoje vykročí vedoucí družstva a tři psovodi se svými neupoutanými psy u nohy v přímém směru. Po cca 10 – 15 krocích si psi na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v sedě ihned sednou, aniž by psovodi přerušili chůzi nebo se ohlédli. Po dalších cca 40 krocích v přímém směru se psovodi zastaví a otočí se ke svým klidně sedícím psům. Na pokyn rozhodčího a povel vedoucího družstva si psovodi psy přivolají jedním zvukovým a posuňkovým povelem. Jakmile psi rychle a radostně dosáhnou zhruba poloviny vzdálenosti, dají psovodi jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení v leže. Na opětovný pokyn rozhodčího a povel vedoucího družstva se psi na jeden zvukový a posuňkový povel pro odložení ve stoje postaví. Na další pokyn rozhodčího si psovodi své psy jedním zvukovým povelem přivolají. Psi musí radostně a rychlým krokem přiběhnout a předsednout těsně před psovody. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujmou základní postoj.

Hodnocení:

Chyby v provedení, pomalé, neklidné a opožděné usednutí, ulehnutí a postavení, stejně jako pomalé přiběhnutí a předsednutí, snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, budou mu sraženy 2 body. 

3. Nesení psa a jeho předání                                 3 x 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Startovní pozice: psy lze zvedat ze země nebo zvýšeného stanoviště (např. pomocného stolu).

 • Tři pomocníci.

Povolené povely psovoda:

Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu pro zaujmutí startovní pozice, pro přivolání a pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Družstvo se  během provádění celého cviku pohybuje paralelně vedle sebe, vedoucí družstva vlevo a tři psovodi po jeho pravé straně.

Ze základního postoje smí psovodi udělit svým psům zvukový nebo posuňkový povel k zaujmutí startovní pozice, která usnadní zvedání psů. Kontrola odstupu psovodů a jejich psů není na chybu.

Ke zvedání psů lze použít zvýšené stanoviště, vedoucí družstva však musí zajistit harmonii provádění cviku.

Psovodi nesou své psy cca. 10 m rovným směrem a poté je předají druhé osobě. Vedoucí družstva a psovodi zůstanou stát a druhé osoby poponesou psy dalších 10 m a pak je postaví na zem. Psi musí setrvat na místě, kde byli postaveni, dokud je psovodi na pokyn rozhodčího a vedoucího družstva za použití zvukového nebo posuňkového povelu nepřivolají k sobě. Psi mají přiběhnout rychle, radostně a mají se těsně posadit před své psovody. Na zvukový nebo posuňkový povel psi zaujmou základní postoj. 

Psi nesmějí ke svým psovodům ani k pomocným osobám projevit agresivitu. Při nesení musí být psům umožněn volný pohyb ocasem.

Hodnocení:

Psovi, který při nesení nespolupracuje, chová se neklidně, lehce vrčí nebo se při pokládání na zem vymaňuje, bude odpovídajícím způsobem sníženo bodové hodnocení.

Pes, který bude při provádění tohoto cviku seskakovat, bude hodnocen známkou nedostatečně.

Přílišná plachost nebo agresivita vůči psovodům nebo pomocným osobám je důvodem k diskvalifikaci.

4. Aport volný                                                              10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Předmět běžné potřeby psovoda, který má psovod u sebe během provádění celého oddílu zkoušky.

Povolené povely:

Po jednom zvukovém nebo posuňkovém povelu k přinesení a k zaujmutí základního postoje;

Jeden zvukový povel k odevzdání aportu.

Provedení cviku:

Ze základního postoje odhodí psovod předmět běžné potřeby do vzdálenosti přibližně 10 kroků. Zvukový nebo posuňkový povel pro přinesení smí dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na povel rychle doběhnout k předmětu, ihned ho uchopit a stejně rychle jej přinést zpět. S předmětem si pak předsedne těsně před psovoda a drží ho tak dlouho, dokud mu ho po krátké pauze psovod zvukovým povelem pro odevzdání neodebere. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své stanoviště.

Hodnocení:

Odhození předmětu na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc psovoda bez opuštění stanoviště, stejně tak jako chyby v provedení základního postoje, pomalý pohyb, špatné uchopení předmětu, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.

Opustí-li psovod své stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen známkou nedostatečně.

Pokud pes předmět nepřinese, je cvik hodnocen 0 body.

5. Práce s lavinovým vyhledávačem                          10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Sněhová plocha, 10 m x 10 m, jasně vyznačená;
 • 1 lavinový vyhledávač jako vysílací stanice;
 • 1 lavinový vyhledávač jako přijímací stanice. 

Při hlášení je vedoucí družstva povinen informovat rozhodčího, zda družstvo používá   vlastní vyhledávací přístroj či přístroj pořadatele.

Provedení cviku:

Úkolem psovoda je v časovém limitu max. 5 minut lokalizovat uvnitř označeného prostoru lavinový vyhledávač, který se nachází v hloubce cca. 0,30 m pod sněhem, vyhledávač vyhrabat a předat rozhodčímu. Taktika je ponechána na psovodovi.

Hodnocení:

Při překročení časového limitu bude cvik hodnocen 0 body.

6. Chůze ve stopě psovoda                                         10 bodů

Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový a jeden posuňkový povel pro chůzi ve stopě psovoda;

Buď jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel k zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj. Ze základního postoje se psovod se psem vydá na rozhodčím předem určenou trasu o celkové délce cca 500 m. Psovod udělí psovi na začátku trasy zvukový a posuňkový povel k chůzi ve stopě, který smí během chůze vícekrát opakovat. Pes musí ze základního postoje ihned vejít do stopy psovoda a následovat ho v ní, aniž by na něj dotíral nebo mu překážel. Cvik provádí psovod na sněžnicích nebo turistických lyžích.

Hodnocení:

Vystupování psa ze stopy, předbíhání psovoda, nebo opožďování  snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

7. Vysílání na cíl                                                          10 bodů

Předpoklady pro provedení:

 • 6 značek (např. pylony, praporky, štítky, tyčky).

Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový a posuňkový povel na každé vyslání;

Jeden zvukový povel přivolání;

Buď jeden zvukový nebo jeden posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje. 

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým psem základní postoj uprostřed základní linie, čelem ke středové linii. Na pokyn rozhodčího vyšle psovod za použití zvukového a posuňkového povelu svého psa  k první značce. Pes se musí rychle oddělit od psovoda a cílevědomě, sám a v těsné blízkosti oběhnout určenou značku. Po provedení první části cviku si psovod přivolá psa zvukovým povelem a ještě v pohybu ho vyšle za použití dalšího zvukového a posuňkového povelu k další značce.

Jakmile pes oběhne druhou značku, psovod, který se normálním krokem pohybuje po středové linii směrem dopředu, ho zvukovým povelem opět přivolá a poté psa vyšle za použití zvukového a posuňkového povelu k další značce. Analogicky postupuje až k poslední značce, po jejímž oběhnutí si zvukovým povelem přivolá psa zpět k sobě a nechá ho předsednout. Za použití dalšího zvukového nebo posuňkového povelu uvede psa do základního postoje.

Psovod nesmí během provádění cviku opustit středovou linii. Kontrola vzdálenosti při vysílání psa ke značkám není chybou.

Hodnocení:

Nedostatky v ovladatelnosti, plynulém a cílevědomém pohybu, těsném obíhání značek nebo změně rytmu snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

Pokud psovod poběží se psem a opustí středovou linii, bude cvik hodnocen nedostatečně.

8. Jízda dopravním prostředkem                               10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

Dopravní prostředek:

 • Rolba, sedačková lanovka, vrtulník apod.

Povolené povely:

Jeden zvukový a posuňkový povel pro naskočení;

Jeden zvukový povel pro setrvání;

Buď jeden zvukový nebo posuňkový povel pro zaujmutí základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod se svým neupoutaným psem zaujme v dostatečné vzdálenosti od dopravního prostředku základní postoj. Použít lze všechny běžné dopravní prostředky za předpokladu dodržení bezpečnostních ustanovení. Pes do dopravního prostředku nastoupí, naskočí nebo bude na dopravní prostředek vyzvednut. Po celou doby přepravy se pes musí chovat klidně a nenuceně. Po ukončení jízdy nebo letu psovod se svým psem vystoupí, postaví ho na zem vedle jízdní dráhy a za použití zvukového povelu s ním zaujme základní postoj.

Hodnocení:

Nejisté chování psa snižuje odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

Pokud pes při nastupování či vystupování nespolupracuje, je cvik hodnocen 0 body.

9. Ovladatelnost na vzdálenost                                   10 bodů

Pomůcky:

 • 1 značka pro startovací místo;
 • 1 značka pro středové místo;
 • 3 výrazné předměty ve vzdálenosti 40 m, (batoh, části oblečení a podobně).
 • 6 variant, ve kterých bude graficky znázorněno pořadí označených objektů.

Povolené povely psovoda:

 • Jeden zvukový a posuňkový povel k vyběhnutí ke středové značce;
 • jeden zvukový povel k zastavení;
 • po jednom zvukovém a posuňkovém povelu k vyběhnutí k označeným bodům;
 • po jednom zvukovém povelu k setrvání u každého ze tří označených bodů;
 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k přivolání;
 • buď jeden zvukový nebo posuňkový povel k uvedení do základního postoje.

Provedení cviku:

Psovod zaujme se svým neupoutaným psem základní postoj ve výchozím bodě. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil své stanoviště, vysílá psovod svého psa jedním zvukovým a posuňkovým povelem k označenému bodu do vzdálenosti cca 20 m. Jakmile pes doběhne k požadovanému bodu, obdrží zvukový nebo posuňkový povel k zastavení ve stoje, v leže nebo v sedě. Na další pokyn rozhodčího vysílá psovod svého psa, aniž by měnil své stanoviště, zvukovým a posuňkovým k prvnímu určenému bodu. Na další zvukový povel má zde pes v jakékoli poloze setrvat. Psovod jej pak vysílá zvukovým a posuňkovým povelem k dalšímu bodu, u kterého má pes opět zůstat. Totéž platí i pro třetí určený bod.

Z třetího bodu psovod přivolá psa jedním zvukovým nebo jedním posuňkovým povelem k sobě a ten si před něj těsně předsedne. Na další zvukový nebo posuňkový povel zaujme pes základní postoj.

Pořadí, ve kterém bude pes k jednotlivým bodům vysílán, je před začátkem cviku určeno losem. Ve spojení s posuňkovým povelem pro vyslání do směru je povolen vždy jeden výpad.

Hodnocení:

Váhavé vyběhnutí k první značce nebo k některému z určených bodů, silné vychýlení se z ideální linie, změna rychlosti, váhavé vyskočení na značku nebo svévolné opuštění určeného cílového bodu, pomoc ze strany psovoda jako více povelů nebo chyby při ukončení cviku snižují odpovídajícím způsobem bodové hodnocení.

Při nedodržení vylosovaného pořadí označených objektů nebo opuštění stanoviště psovodem bude cvik hodnocen  známkou nedostatečně.

10. Dlouhodobé odložení                                       3 x 10 bodů

Předpoklady pro provedení cviku:

 • Tři označená místa pro psy a tři označená místa pro feny.

Povolené povely psovoda:

Jeden zvukový nebo posuňkový povel k odložení;

Jeden zvukový nebo posuňkový povel pro usednutí.

Provedení cviku:

Po cviku 3 se družstvo vydá na místo, které určí rozhodčí. Na znamení vedoucího družstva odloží psovodi za použití zvukového nebo posuňkového povelu své psy, aniž by u nich zanechali nějaký předmět. Tři psovodi a vedoucí družstva odejdou nejméně 40 kroků do druhého místa, které určí rozhodčí, a zůstanou klidně stát otočeni čelem ke psům. 

Na pokyn rozhodčího si první psovod vyzvedne svého psa a předvede s ním cviky 4 a 5. Po ukončení cviků odloží svého psa zpátky na určené místo a zařadí se do svého družstva.

Druhý psovod za obdobného postupu předvede cviky 6 a 7, třetí psovod cviky 8 a 9.

Odložení psi musí bez jakéhokoliv ovlivňování psovody zůstat klidně ležet po celou dobu předvádění cviků 4 až 9. 

Družstvo se na pokyn rozhodčího vrátí ke svým psům a psovodi dají na nový pokyn rozhodčího a znamení vedoucího družstva zvukový povel k usednutí. Psi se musí rychle a v přímém směru posadit.

Hodnocení:

Neklidné ležení, předčasná změna polohy nebo předčasné opuštění místa při příchodu psovoda, stejně jako neklidné chování psovoda či jiná jeho skrytá pomoc snižují bodové hodnocení.

Pokud pes nezaujme polohu v leže, ale zůstane stát nebo sedět, aniž by opustil své místo, je cvik hodnocen známkou nedostatečně.

Pokud se pes vzdálí z určeného místa o více jak 3 m, je cvik hodnocen 0 body.

Tato část zkoušky končí odhlášením družstva, při kterém rozhodčí sdělí své hodnocení.

Vyhledávání v lavinách

Vyhledávání provádí psovodi na sněžnicích či turistických lyžích.

Volba prostředků a taktiky řešení je zcela ponechána na družstvu.

Hledat popř. najít může současně více psů. Vedoucí družstva určuje, která dvojice psovod - pes z jeho družstva půjde do nasazení nebo se má z něho vrátit.  Během vyhledávání musejí být nasazeny všechny tři dvojice družstva, které se účastní soutěže.

Členové družstva by měli spolupracovat a vzájemně se podporovat.

Způsob označování osob je ponechán na psovodech a psech.

Nejvyšší počty bodů za vyhledávání v lavinách

Nejvyšší počet bodů                                                                                                      260 bodů

Nalezení osob: 3 osoby, každá za 60 bodů                                                                   180 bodů

Spolupráce a kázeň soutěžního družstva                                                                        30 bodů

Vedoucí družstva (taktika a její realizace)                                                                      50 bodů

Všeobecná ustanovení:

 • Prohledávaný prostor: cca. 25.000 m². Prohledávaný prostor je z důvodu možnosti kontroly práce a viditelnosti hranic vymezen vlajkami.
 • Ukryté osoby: 3 osoby, zakryté dvoumetrovou vrstvou sněhu. Psovi nesmí být umožněn žádný zrakový ani fyzický kontakt, zakrytí osob má být velmi nenápadné. Ukryté osoby musí ležet od sebe ve vzdálenosti, která umožní jasné označení. Použité úkryty lze použít i opakovaně. Ukryté osoby musí zaujmout svou polohu 20 minut před uvedením psa. Při zahrabávání osob musí být dodržena příslušná bezpečnostní opatření. Ukryté osoby jsou asistenty rozhodčího a musí se chovat naprosto klidně, aniž by psovoda nebo psa na sebe záměrně upozorňovaly. Není bezpodmínečně nutné, aby označené osoby vystoupily z úkrytu. Nalezené osoby vyprošťují na pokyn rozhodčího pomocníci.
 • Pomocníci: bezprostředně před začátkem vyhledávání projdou prohledávaný prostor křížem krážem na lyžích nebo bez lyží nejméně 3 osoby.
 • Doba vypracován: maximálně 20 minut.

Prováděcí ustanovení:

Soutěžní družstvo se zdržuje až do přivolání mimo dohled prohledávaného prostoru.Poté obdrží písemný popis situace a zadání úkolu v jazyce pořadatele nebo na žádost i v anglickém nebo německém jazyce. Prohledávaný prostor, který je vizuálně vymezen, je popsán verbálně. Vedoucí družstva může zvolit jakýkoli vhodný způsob prohledávání a také nasadit libovolný počet psů. Rozhodčí musí být co možná nejpřesněji informován o zvolené taktice.

Pokud je družstvo připraveno k vyhledávání, oznámí to vedoucí rozhodčímu a na jeho startovní signál pak začíná běžet časový limit.

Psi musí nalezenou osobu označit zřetelně viditelně nebo slyšitelně. 

Vedoucí družstva nesmí vstupovat do prohledávaného prostoru, psovod až na pokyn rozhodčího.

Způsob označování nalezených osob je ponechán na psovodech a psech. Pokud pes značí nález, oznámí to psovod vedoucímu družstva. Než psovod vstoupí do prohledávaného prostoru, musí vedoucí družstva sdělit rozhodčímu, kde se ukrytá osoba nachází. Rozhodčí teprve poté dá souhlas k vyzvednutí psa.

Na pokyn vedoucího družstva jde psovod ke svému psovi a tam vyčká příchodu vedoucího družstva a rozhodčího.

Vedoucí družstva přivede rozhodčího k místu nálezu. Vedoucímu je povolena následná konzultace se psovodem ohledně upřesnění místa nálezu.

Vyzvednutí psa od nálezu se provádí přímou cestou. Psovod svého psa vysílá k dalšímu prohledávání určeného prostoru vždy pouze z vnějšku terénu. Vysílání psů přímo z místa nálezu není povoleno.

Lavinové vyhledávání končí, když vedoucí družstva ohlásí třetí označení, nebo uplynutím maximální doby pro vyhledávání.

Úkol končí oznámením hodnocení ze strany rozhodčího.

Hodnocení:

Za každou nalezenou osobu bude uděleno 60 bodů nezávisle na kvalitě označení, jakmile vedoucí družstva oznámí rozhodčímu, že pes označil.

Každá nenalezená osoba bude hodnocena 0 body.

Za každý nenasazený tým se snižuje bodové hodnocení o 50 bodů.

Za každé chybné označení bude strženo 60 bodů.

Pokud pes, který označuje nálezkou nebo vystavováním, nedovede psovoda k nalezené osobě přímou cestou, bude označení považováno za chybné.

Přílohy

Schéma 1: Ovladatelnost bez vodítka

Ovladatelnost

Průchod skupinou


Schéma 2: Ovladatelnost na vzdálenost

Schéma 2: Ovladatelnost na vzdálenost

Schéma 2: Ovladatelnost na vzdálenost

Schéma 3: Vysílání na cíl

Schéma 3: Vysílání na cíl


Aktuální informace
průběžné informace a zpravodajství v události na FB
Zveme vás ke sledování události a hlavně k fandění české reprezentaci - již ve středu se začíná losováním a večer slavnostním zahájením
10.6.2024 19:55

Pětičlenný tým ČR se již chystá na svůj start
Poděkování české společnosti AKINU CZ za podporu českého reprezentačního týmu a zajištění materiálního vybavení a pamlsků pro psy reprezentace.
27.5.2024 15:14

Praktický závod v kategoriích STOPA a PLOCHA, 19.10.2024
Pozvánka na praktický závod záchranných kynologických týmů určený pro středně pokročilé.
17.4.2024 22:26

15.6.2024, Praha - Kunratice
Otevřeno přihlašování na Pohár plemen 2024. Propozice ke stažení zde.
29.1.2024 22:17

... přejít na aktuality
Nejbližší akce